Privacyverklaring Rokatec BV

Versie 1.0 – 25 mei 2018

U deelt bepaalde persoonsgegevens met Rokatec BV zodat zij u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kan bieden. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. Rokatec BV laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die Rokatec BV ontvangt en verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen.

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Rokatec BV volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

 • Rechtmatig, behoorlijk en transparant;
 • Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;
 • Niet meer of langer dan noodzakelijk;
 • Juist, actueel en vertrouwelijk;

Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:

 • Opdrachtacceptatie;
 • Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;
 • Om informatie over de dienstverlening te kunnen geven;
 • Communicatie in het kader van de dienstverlening.

Bewaartermijn

Rokatec BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegevens en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Beveiliging

Rokatec BV neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Delen

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met externe partijen, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.

Partners

In sommige gevallen kan het zijn dat uw persoonsgegevens met één van deze partners worden gedeeld. Uiteraard zal Rokatec BV met deze partners afspraken maken hoe zij met uw persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkersovereenkomsten vastgelegd. U kunt in dit geval denken aan de volgende categorieën:

 • Het ontwerpen, onderhouden en verbeteren onze ERP/IT-systemen en applicaties;
 • Het opslaan van data datacenters;
 • Het voeren van onze (online) boekhouding;
 • Het uitvoeren van (klanttevredenheids)onderzoeken

Klachten & toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of een bedrijf de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zij menen dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die Rokatec BV van u verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Deze identificatie zal plaatsvinden door de gevolmachtigde van Rokatec BV.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijk bepaalde rechten:

 • Recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens;
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen kan of mag Rokatec BV géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving. Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk bij de directie worden ingediend worden via onderstaand adres:

Rokatec BV
Landzigt 36
3454 PE De Meern

U krijgt van ons binnen vier weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.