Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Rokatec. Het continue blijven ontwikkelen van de organisatie en haar processen en het bevorderen en stimuleren van de kwaliteit hiervan staat centraal bij de dagelijkse werkzaamheden.

Binnen Rokatec staat de klant centraal. Ieder project moet uit een goede samenwerking met de klant bestaan. Om haar rol als betrouwbare partner in productontwikkeling en productie te waarborgen, committeert Rokatec zich om de eisen, wensen en verwachtingen van de klant optimaal te begrijpen en te vertalen naar succesvolle producten en componenten. De tevredenheid van de klant is daarbij cruciaal. Rokatec committeert zich om de klanttevredenheid te meten, analyseren en optimaliseren.

Richtlijnen

Voor veel producten zijn richtlijnen van kracht. Samen met de klant wordt onderzocht of en aan welke richtlijn voldaan dient te worden. Bij een machine is de belangrijkste richtlijn de machinerichtlijn, maar ook de EMC-richtlijn en andere richtlijnen kunnen van kracht zijn. Het voldoen aan deze richtlijnen is van belang bij het aanvragen van CE-markering op het product.
De eisen en specificaties die betrekking kunnen hebben zijn terug te vinden in (N)EN normering, EN normering, ISO-normen of branchespecifieke keurmerken.
We zorgen er samen met een externe keuringsinstantie voor dat vanaf het ontwerp van het product voortdurend gecontroleerd wordt of het product in overeenstemming is met de van toepassing zijnde richtlijnen van wet- en regelgeving.

Communicatie

Communicatie is een van de belangrijkste factoren binnen Rokatec. Niet alleen de communicatie met de klant om de eisen, wensen en verwachtingen te identificeren, maar ook de interne communicatie welke nodig is om alle processen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het managementsysteem moet daarin bijdragen. Verankering van het managementsysteem binnen de organisatie begint bij het uitdragen ervan door de directie. Om dit kracht te geven wordt er binnen Rokatec continu gewerkt aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers door gericht verbetertrajecten te initiëren.

Verbeteren

Dit bewustzijn maakt het mogelijk om continue verbetering te bewerkstellingen binnen de organisatie en haar processen, door middel van het identificeren van verbeterpunten en afwijkingen, het registreren hiervan en het uitzetten van verbetermaatregelen. Iedere medewerker draagt daarin bij. Het jaarlijks herzien van het kwaliteitsbeleid en het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om richting en sturing te geven aan het uitvoeren van het managementsysteem draagt hier verder aan bij.

Borgen

De doeltreffendheid van het managementsysteem dient gewaarborgd te worden. Niet alleen om vast te stellen of deze voldoet aan normvereisten van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001:2015, maar vooral om vast te stellen of het managementsysteem blijft bijdragen aan continue verbetering binnen de organisatie.

De werking en doeltreffendheid van het managementsysteem wordt geborgd door het uitvoeren van interne audits, directiebeoordelingen en externe. Rokatec zet zich in om resultaten uit deze metingen om te zetten naar verbeteringen binnen het managementsysteem en de organisatie.