Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door Rokatec B.V. gedaan of aangegaan.

1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, zijnde Rokatec B.V. die deze voorwaarden hanteert terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.

1.3 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn gedurende dertig dagen na datum van de aanbieding geldig, maar zijn steeds vrijblijvend. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.

2.2 Opdrachtnemer heeft het recht indien de opdracht voor de uitvoering van werk niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.

2.3 De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf of magazijn, exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

3. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, matrijzen, modellen, modelplaten, gereedschappen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500.- per dag.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1 Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

4.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.

4.3 In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voorzover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.

4.4 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor zaken die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

4.5 Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze over-dracht een beslissing te nemen. Opdrachtnemer dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient opdrachtgever hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken. Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het onderzoek kosteloos verricht.

Artikel 5: Overeenkomsten

5. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de (schriftelijke) bevestiging van opdrachtnemer, danwel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 6: Annulering

6. Opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst te annuleren voordat opdrachtnemer met de uitvoering daarvan begonnen is en uitsluitend onder het aanbieden van de hiervoor door opdrachtnemer ontstane schade. Daaronder wordt in elk geval begrepen ten minste 10 % van de prijs van de opdracht.

Artikel 7: Risico en kosten van het maken van prototypen

7. De kosten, verbonden aan de ontwikkeling van prototypen, komen ten laste van opdrachtgever, niettegenstaande dat de goede werking van een prototype van een bepaald product, vervaardigd op verzoek van opdrachtgever, door opdrachtnemer niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 8: Matrijzen, modellen en modelplaten

8.1 Door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever vervaardigde matrijzen, modellen, modelplaten en gereedschappen blijven, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te allen tijde eigendom van opdrachtnemer, ook wanneer opdrachtgever deze geheel of gedeeltelijk heeft betaald.

8.2 Matrijzen, modellen, modelplaten en gereedschappen naar aard kennelijk bestemd voor duurzaam gebruik, worden door opdrachtnemer voor een periode van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf de laatste orde bewaard. Nadien zal opdrachtnemer hierover in alle vrijheid en onvoorwaardelijk kunnen beschikken.

8.3 Het bewaren van zaken die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, danwel ingevolge daartoe strekkende overeenkomst zijn eigendom zijn geworden, geschiedt voor diens rekening en risico en voor een periode van eveneens maximaal drie jaar, te rekenen vanaf de laatste order. Indien opdrachtgever na het verstrijken van deze periode niet om teruggave van zijn zaken heeft gevraagd en evenmin binnen een maand na schriftelijke aanzegging daartoe deze zaken tot zich heeft genomen, dan vervalt diens eigendomsrecht en heeft opdrachtnemer het recht er naar goeddunken over te beschikken. Terugzending aan opdrachtgever van diens eigendommen geschiedt af fabriek/werkplaats/magazijn van de opdrachtnemer.

8.4 Opdrachtnemer verbindt zich de voor of ten behoeve van opdrachtgever vervaardigde matrijzen, modellen, modelplaten en gereedschappen, ongeacht of deze al dan niet zijn eigendom zijn, gedurende de in lid 2 en 3 genoemde periode niet dan met toestemming van opdrachtgever ten behoeve van derden aan te wenden. De kosten van verandering of vernieuwing en/of van herstel na slijtage van in opdracht vervaardigde matrijzen, modellen, modelplaten en gereedschappen van opdrachtgever zijn voor diens rekening.

Artikel 9: Aantallen

9. Tenzij anders overeengekomen geldt dat afwijkingen naar boven en naar beneden van het in opdracht gegeven aantal zijn toegelaten, met dien verstande, dat bij levering tot 500 stuks, 10%, en daarboven 5% meer of minder mag worden geleverd. Het meer of minder geleverde wordt verrekend.

Artikel 10: Levertijd en leverplaats

10.1 Levering geschiedt af werkplaats of magazijn ter keuze van de opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer en deze de eventuele overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.

10.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.

10.3 Wanneer de zaken gereed zijn danwel na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

11.1 Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft.

11.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van de verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichting na te komen.

11.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van matrijzen, modelplaten, gereedschappen of van de te verwerken materialen, import of handelsverboden.

11.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

11.5 Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 12: Wijzigingen van het aangenomen werk

12.1 Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afge-weken, behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

12.2 Meer-/minder werk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht danwel de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

12.3 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van opdrachtnemer.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt de bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere kosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zicht desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

b) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan of waarmee wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, behoudens en voor zover opdrachtnemer daarvoor verzekerd is.

c) De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

13.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, matrijzen, modellen of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Artikel 14: Transport

14.1 Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van opdrachtgever. Ook indien opdrachtnemer voor het transport zorg draagt, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

14.2 Mocht een beroep op het gestelde in artikel 14.1 niet opgaan dan is opdrachtnemer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

Artikel 15: Niet afgehaalde zaken

15. Indien opdrachtgever zaken die opdrachtnemer van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft opdrachtnemer het recht om een maand na de ter beschikking stelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Artikel 16: Betaling

16.1. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk. De betalingen dienen netto factuurbedrag te geschieden, contant of op rekening.

16.2 Kosten voor rekening van opdrachtnemer voorgeschoten door opdrachtgever worden verrekend bij de betaling van de laatste termijn.

16.3 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet wordt bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht schriftelijk te verklaren de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van kosten en winstderving.

16.4 Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden en/of leveringen op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

16.5 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichting van opdrachtgever.16.6 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.7 De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

16.8 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1 % per maand of gedeelte per maand.

16.9 Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incas-sozaken wordt geadviseerd met een minimum van € 250,-. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtge-ver aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsvrage verschuldigd.

Artikel 17: Reclamisaties en klachten

17.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen acht dagen nadat hij het (on)zichtbare gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.

17.2 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 18: Prijswijzigingen

18.1. De overeengekomen prijzen zijn genoteerd in Euro en gebaseerd op de kosten van materiaal en lonen geldend op de dag van offerte.

18.2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering de lonen, de prijzen van de materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan behoudt opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijs evenredig te wijzigen.

18.3 Wanneer door opdrachtgever voor de uitvoering van het werk opdrachtnemer materialen of grondstoffen en andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft opdrachtnemer het recht in de aanneemsom te berekenen respectievelijk in zijn prijsberekeningen op te nemen een maximum van 10% van de kostprijs van de bijgeleverde zaken.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

19.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdracht- gever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

19.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.

19.3 Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

19.4 Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 20: Ontbinding

20.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats bij aangetekend schrijven van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stekken en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

20.2 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

20.3 Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid van 40% van de overeengeko-men prijs. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 21: Toepasselijk recht

21.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

21.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

21.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechter te Utrecht.